قَصرِ سُــــــرخ آبی

♀ چراغهای قرمز و آبی ای که از دور مشخصه چراغهای قصــــــر ماست♂

با یکی چت میکردم...
جواب نمیداد بهش گفتم چته؟چرا جواب نمیدی؟!girl_cray2.gif 

گفت دارم شام میخورم...connie_feedbaby.gif  
خیلی با ادب بود، با دهن پر چت نمیکرد
|شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۱| 12:59|ŖЭD QuЭЭЙ|

MisS-A